Book published with SPSD Press, which can be searched in National Diet Library.

Proceedings of SPSD2011

Edited by

Mitsuhiko KAWAKAMI

Zhenjiang SHEN

School of Environmental Design,Kanazawa University

 

SPSD Press

Copyright@ 2011 by authors

ISBN: 978-4-9905800-0-1

 

Review Board

Ryosuke ANDO, Se-Hwan CHO, Anrong DANG, Xiaolu GAO, Akimasa FUJIWARA, GuangweiHUANG, Tai-Shan HU, Tomohiro ICHINOSE, Dongyun KWAK, Yan LI, Jen-Jia LIN, Bum-HyunLEE, Ying Long, Yan MA, Qizhi MAO, Mariko MIYAMOTO, Tatsuya NISHINO, ToshihiroOSARAGI, Jen-Te PAI, Kenichi SUGIHARA, Tomoko TAKEUCHI, Wann-Ming WEY, XiaobaiYAO, Kyouroku YE, Jiangqian YING, Heng ZHANG, Ming ZHANG

Proceedings of  SPSD2015